شنبه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد موسسات غیرانتفاعی

شنبه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد موسسات غیرانتفاعی
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد برخی موسسات غیرانتفاعی خبر داد.

شنبه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد موسسات غیرانتفاعی

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد برخی موسسات غیرانتفاعی خبر داد.
شنبه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد موسسات غیرانتفاعی