شهادت یک پاسدار در درگیری های کهریزسنگ اصفهان

شهادت یک پاسدار در درگیری های کهریزسنگ اصفهان
مهر نوشت:پاسدار سجاد شاهسنایی دوشنبه شب در درگیری با اغتشاشگران در کهریزسنگ اصفهان به شهادت رسید.

شهادت یک پاسدار در درگیری های کهریزسنگ اصفهان

مهر نوشت:پاسدار سجاد شاهسنایی دوشنبه شب در درگیری با اغتشاشگران در کهریزسنگ اصفهان به شهادت رسید.
شهادت یک پاسدار در درگیری های کهریزسنگ اصفهان