شهرداری با دستفروشان کتاب‌های غیرقانونی مماشات می‌کند/ از واگذاری امور به تشکل‌ها متضرر نشدیم

شهرداری با دستفروشان کتاب‌های غیرقانونی مماشات می‌کند/ از واگذاری امور به تشکل‌ها متضرر نشدیم
فریدون عموزاده خلیلی گفت: در کشور ما از واگذاری امور به تشکل‌ها متضرر نشدیم همان سیاستی که آقای صالحی‌امیری در دوران کوتاه وزارت ارشاد در امور فرهنگی و در واسپاری امور به تشکل‌های غیردولتی اجرا کرد.

شهرداری با دستفروشان کتاب‌های غیرقانونی مماشات می‌کند/ از واگذاری امور به تشکل‌ها متضرر نشدیم

فریدون عموزاده خلیلی گفت: در کشور ما از واگذاری امور به تشکل‌ها متضرر نشدیم همان سیاستی که آقای صالحی‌امیری در دوران کوتاه وزارت ارشاد در امور فرهنگی و در واسپاری امور به تشکل‌های غیردولتی اجرا کرد.
شهرداری با دستفروشان کتاب‌های غیرقانونی مماشات می‌کند/ از واگذاری امور به تشکل‌ها متضرر نشدیم