شهرداری تهران برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار بازارچه محلی می سازد

شهرداری تهران برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار بازارچه محلی می سازد
شهرداری تهران اعلام کرده تعدادی بازارچه محلی در مناطق مختلف از جمله منطقه 7 تهران ایجاد می کند تا میزبان زنان سرپرست خانوار باشد.

شهرداری تهران برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار بازارچه محلی می سازد

شهرداری تهران اعلام کرده تعدادی بازارچه محلی در مناطق مختلف از جمله منطقه 7 تهران ایجاد می کند تا میزبان زنان سرپرست خانوار باشد.
شهرداری تهران برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار بازارچه محلی می سازد

فروش بک لینک