شهرداری شهرکرد و دانشگاه شهرکرد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شهرداری شهرکرد و دانشگاه شهرکرد تفاهم نامه همکاری امضا کردند
شهردار شهرکرد گفت: تفاهمنامه همکاری مشترک بین این شهرداری با دانشگاه شهرکرد به امضا رسید.

شهرداری شهرکرد و دانشگاه شهرکرد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شهردار شهرکرد گفت: تفاهمنامه همکاری مشترک بین این شهرداری با دانشگاه شهرکرد به امضا رسید.
شهرداری شهرکرد و دانشگاه شهرکرد تفاهم نامه همکاری امضا کردند