شهرهای مختلف کشور شب آرامی را سپری می‌کنند/ فضای کنترل‌شده در شهرهای مختلف/ تجمعات بدون آشوب و درگیری

شهرهای مختلف کشور شب آرامی را سپری می‌کنند/ فضای کنترل‌شده در شهرهای مختلف/ تجمعات بدون آشوب و درگیری
شهرهای مختلف کشور برخلاف شب و روز گذشته، شب آرامی را سپری می‌کنند و تنها در برخی نقاط کشور تجمعات پراکنده به چشم می‌خورد که توسط نیروی انتظامی و یگان ویژه تحت کنترل درآمده است.

شهرهای مختلف کشور شب آرامی را سپری می‌کنند/ فضای کنترل‌شده در شهرهای مختلف/ تجمعات بدون آشوب و درگیری

شهرهای مختلف کشور برخلاف شب و روز گذشته، شب آرامی را سپری می‌کنند و تنها در برخی نقاط کشور تجمعات پراکنده به چشم می‌خورد که توسط نیروی انتظامی و یگان ویژه تحت کنترل درآمده است.
شهرهای مختلف کشور شب آرامی را سپری می‌کنند/ فضای کنترل‌شده در شهرهای مختلف/ تجمعات بدون آشوب و درگیری