شهرک راهبردی «سنجار» و 5 روستای دیگر در ریف ادلب آزادشد

شهرک راهبردی «سنجار» و 5 روستای دیگر در ریف ادلب آزادشد
ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در جنوب شرق استان ادلب موفق شد کنترل شهرک سنجار و روستاهای «المتوسطة، خيارة، صرع، صریع و كفريا المعرة» را به دست گیرد.

شهرک راهبردی «سنجار» و 5 روستای دیگر در ریف ادلب آزادشد

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در جنوب شرق استان ادلب موفق شد کنترل شهرک سنجار و روستاهای «المتوسطة، خيارة، صرع، صریع و كفريا المعرة» را به دست گیرد.
شهرک راهبردی «سنجار» و 5 روستای دیگر در ریف ادلب آزادشد