شهر قدس با بی‌آرتی و مترو به تهران متصل می‌شود

شهر قدس با بی‌آرتی و مترو به تهران متصل می‌شود
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس با بیان اینکه سایه بسیاری از مسائل و مشکلات تهران روی شهر قدس است، از آمادگی دو طرح حمل و نقل بی‌آرتی آزادی به وردآورد و حمل و نقل ریلی خبر داد.

شهر قدس با بی‌آرتی و مترو به تهران متصل می‌شود

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس با بیان اینکه سایه بسیاری از مسائل و مشکلات تهران روی شهر قدس است، از آمادگی دو طرح حمل و نقل بی‌آرتی آزادی به وردآورد و حمل و نقل ریلی خبر داد.
شهر قدس با بی‌آرتی و مترو به تهران متصل می‌شود