شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد

شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد
شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که عصر چهارشنبه برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی جلسه اضطراری خواهد داشت.

شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد

شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که عصر چهارشنبه برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی جلسه اضطراری خواهد داشت.
شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد