شکستن کاسه اختلافات شخصی نمایندگان بر سر رسانه ملی!

شکستن کاسه اختلافات شخصی نمایندگان بر سر رسانه ملی!
سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست امروز مجلس از دعوت نشدن نماینده موافق مصوبه مجلس درباره حذف برخی یارانه بگیران به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری انتقاد کرد که واکنش رسانه ملی را در پی‌داشت.

شکستن کاسه اختلافات شخصی نمایندگان بر سر رسانه ملی!

سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست امروز مجلس از دعوت نشدن نماینده موافق مصوبه مجلس درباره حذف برخی یارانه بگیران به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری انتقاد کرد که واکنش رسانه ملی را در پی‌داشت.
شکستن کاسه اختلافات شخصی نمایندگان بر سر رسانه ملی!

بک لینک رنک 8

موسیقی