شکل‌گیری حاشیه‌نشینی معضل جامعه کنونی است

شکل‌گیری حاشیه‌نشینی معضل جامعه کنونی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین و محلات اسکان غیررسمی در اطراف شهرها از جمله معضلات کنونی جامعه است.

شکل‌گیری حاشیه‌نشینی معضل جامعه کنونی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین و محلات اسکان غیررسمی در اطراف شهرها از جمله معضلات کنونی جامعه است.
شکل‌گیری حاشیه‌نشینی معضل جامعه کنونی است