شیخ‌عطار: روحیه محتاطانه وزارت خارجه در ارتباط‌گیری با دیگر دستگاه‌ها/ ضعف‌های اقتصادی برجام

شیخ‌عطار: روحیه محتاطانه وزارت خارجه در ارتباط‌گیری با دیگر دستگاه‌ها/ ضعف‌های اقتصادی برجام
سفیر سابق ایران در آلمان بر این باور است که از گنجینه ایرانیان مقیم خارج از کشور به خوبی استفاده نشده و گفت: وزارت خارجه در ارتباط گرفتن با دیگر دستگاه‌های کشور روحیه‌ای محتاطانه دارد که نیازمند تجدیدنظر است.

شیخ‌عطار: روحیه محتاطانه وزارت خارجه در ارتباط‌گیری با دیگر دستگاه‌ها/ ضعف‌های اقتصادی برجام

سفیر سابق ایران در آلمان بر این باور است که از گنجینه ایرانیان مقیم خارج از کشور به خوبی استفاده نشده و گفت: وزارت خارجه در ارتباط گرفتن با دیگر دستگاه‌های کشور روحیه‌ای محتاطانه دارد که نیازمند تجدیدنظر است.
شیخ‌عطار: روحیه محتاطانه وزارت خارجه در ارتباط‌گیری با دیگر دستگاه‌ها/ ضعف‌های اقتصادی برجام

عکس