شیرازی ها با متروسواری دسته جمعی خواستار هوای پاک شدند

شیرازی ها با متروسواری دسته جمعی خواستار هوای پاک شدند
«خبرجنوب» نوشت: دیروز همزمان با روز سه شنبه های بدون خودرو بیش از یک هزار کودک شیرازی و والدینشان با سوار شدن به مترو و پیاده روی در خیابان زند و سر دادن شعار «هوای پاک حق ما بچه هاست» از بزرگترهای خود خواستند با استقبال از حمل و نقل عمومی و استفاده کمتر از خودروی شخصی، بیشتر به فکر آینده شهر و کودکان به عنوان سازندگان آینده باشند تا اگر چه باران نمی آید اما هوای شهر آلوده تر نشود.

شیرازی ها با متروسواری دسته جمعی خواستار هوای پاک شدند

«خبرجنوب» نوشت: دیروز همزمان با روز سه شنبه های بدون خودرو بیش از یک هزار کودک شیرازی و والدینشان با سوار شدن به مترو و پیاده روی در خیابان زند و سر دادن شعار «هوای پاک حق ما بچه هاست» از بزرگترهای خود خواستند با استقبال از حمل و نقل عمومی و استفاده کمتر از خودروی شخصی، بیشتر به فکر آینده شهر و کودکان به عنوان سازندگان آینده باشند تا اگر چه باران نمی آید اما هوای شهر آلوده تر نشود.
شیرازی ها با متروسواری دسته جمعی خواستار هوای پاک شدند