شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور
دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان با اشاره به شیوع 10 درصدی نازایی در کشور، گفت: در زمینه نازایی باید به سمت استفاده از سونوگرافی‌های سه و چهار بعدی برویم که کاربرد بیشتری دارند.

شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان با اشاره به شیوع 10 درصدی نازایی در کشور، گفت: در زمینه نازایی باید به سمت استفاده از سونوگرافی‌های سه و چهار بعدی برویم که کاربرد بیشتری دارند.
شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور