شیوه جدید کشف کالاهای قاچاق و مواد مخدر/فعالیت سامانه هوشمند بازرسی خودرو در اصفهان

شیوه جدید کشف کالاهای قاچاق و مواد مخدر/فعالیت سامانه هوشمند بازرسی خودرو در اصفهان
فرمانده انتظامی استان از راه اندازی اولین سامانه هوشمند بازرسی خودرو برای اولین بار تولید داخل کشور در ایستگاه ایست و بازرسی شهید “شرافت” شهرستان نائین خبر داد و گفت: پس از انجام آزمایش و رفع اشکالات از این سامانه ،در تمامی ایستگاه های ایست و بازرسی نیروی انتظامی در کشور، استفاده خواهد شد.

شیوه جدید کشف کالاهای قاچاق و مواد مخدر/فعالیت سامانه هوشمند بازرسی خودرو در اصفهان

فرمانده انتظامی استان از راه اندازی اولین سامانه هوشمند بازرسی خودرو برای اولین بار تولید داخل کشور در ایستگاه ایست و بازرسی شهید “شرافت” شهرستان نائین خبر داد و گفت: پس از انجام آزمایش و رفع اشکالات از این سامانه ،در تمامی ایستگاه های ایست و بازرسی نیروی انتظامی در کشور، استفاده خواهد شد.
شیوه جدید کشف کالاهای قاچاق و مواد مخدر/فعالیت سامانه هوشمند بازرسی خودرو در اصفهان