شیوه محاسبه رشد 4.4 درصدی بهار قابل اتکا نیست/ چرا رئیس جمهور جزئیات رشد ۹۴ را اعلام نمی‌کند؟

شیوه محاسبه رشد 4.4 درصدی بهار قابل اتکا نیست/ چرا رئیس جمهور جزئیات رشد ۹۴ را اعلام نمی‌کند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه هشید بهشتی گفت: باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا جزئیات رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمی‌کنید و درباره آن صحبت نمی کنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ می‌کنید و به آن اتکا می‌کنید.

شیوه محاسبه رشد 4.4 درصدی بهار قابل اتکا نیست/ چرا رئیس جمهور جزئیات رشد ۹۴ را اعلام نمی‌کند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه هشید بهشتی گفت: باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا جزئیات رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمی‌کنید و درباره آن صحبت نمی کنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ می‌کنید و به آن اتکا می‌کنید.
شیوه محاسبه رشد 4.4 درصدی بهار قابل اتکا نیست/ چرا رئیس جمهور جزئیات رشد ۹۴ را اعلام نمی‌کند؟

شبکه خانگی