صادرات اجاق گاز به گرجستان

صادرات اجاق گاز به گرجستان
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 7 تن اجاق گازی توکار از کشور صادر شده است.طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 7 تن اجاق گازی توکار از کشور صادر شده است.

صادرات اجاق گاز به گرجستان

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 7 تن اجاق گازی توکار از کشور صادر شده است.طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 7 تن اجاق گازی توکار از کشور صادر شده است.
صادرات اجاق گاز به گرجستان