صالحی امیری:از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟

صالحی امیری:از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟
صالحی امیری «برجام» را دستاورد مهم دولت «تدبیر و امید» خواند و اشاره کرد: از کسانی که با «برجام» به مخالفت می‌پردازند باید این سوال اساسی را پرسید که تداوم وضعیت گذشته ما را به کجا می‌رساند؟

صالحی امیری:از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟

صالحی امیری «برجام» را دستاورد مهم دولت «تدبیر و امید» خواند و اشاره کرد: از کسانی که با «برجام» به مخالفت می‌پردازند باید این سوال اساسی را پرسید که تداوم وضعیت گذشته ما را به کجا می‌رساند؟
صالحی امیری:از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟

پامنا موبایل لپ تاپ