صدها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد

صدها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد
یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.

صدها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد

یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.
صدها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد