صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت

صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت
مرکز آمار ایران از افزایش ٩,٩ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و‌٦.٤ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل تابستان ٩٦ نسبت به فصل تابستان ٩٥ خبر داد.

صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران از افزایش ٩,٩ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و‌٦.٤ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل تابستان ٩٦ نسبت به فصل تابستان ٩٥ خبر داد.
صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت