صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/توجه به مشکلات فرودگاه‌های تهران

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/توجه به مشکلات فرودگاه‌های تهران
دادستان تهران از صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو خبر داد.

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/توجه به مشکلات فرودگاه‌های تهران

دادستان تهران از صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو خبر داد.
صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو/توجه به مشکلات فرودگاه‌های تهران