صد و هفتاد و سومین نشست اوپک در وین آغاز شد

صد و هفتاد و سومین نشست اوپک در وین آغاز شد
لحظاتی پیش صد و هفتاد و سومین نشست وزرای اوپک در وین برفی آغاز شد.

صد و هفتاد و سومین نشست اوپک در وین آغاز شد

لحظاتی پیش صد و هفتاد و سومین نشست وزرای اوپک در وین برفی آغاز شد.
صد و هفتاد و سومین نشست اوپک در وین آغاز شد