ضرورت پاسخ بازدارنده به جنایت داعش در «حلّه» عراق

ضرورت پاسخ بازدارنده به جنایت داعش در «حلّه» عراق
داعش و حامیان تروریسم باید و به شکل علنی احساس کنند که عبور از خطوط قرمز، هزینه‌های غیرقابل‌تحمل و مرگبار، دربردارد.

ضرورت پاسخ بازدارنده به جنایت داعش در «حلّه» عراق

داعش و حامیان تروریسم باید و به شکل علنی احساس کنند که عبور از خطوط قرمز، هزینه‌های غیرقابل‌تحمل و مرگبار، دربردارد.
ضرورت پاسخ بازدارنده به جنایت داعش در «حلّه» عراق