ضریب بازیافت میادین نفتی در ایران چقدر است؟

ضریب بازیافت میادین نفتی در ایران چقدر است؟
در کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر نروژ یا انگستان کمتر نگرانی در مورد به تاراج رفتن منابع زیرزمینی یا غارت اموال بیت‌المال یا مسایلی از این دست وجود دارد.

ضریب بازیافت میادین نفتی در ایران چقدر است؟

در کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر نروژ یا انگستان کمتر نگرانی در مورد به تاراج رفتن منابع زیرزمینی یا غارت اموال بیت‌المال یا مسایلی از این دست وجود دارد.
ضریب بازیافت میادین نفتی در ایران چقدر است؟