ضوابط اجرایی بسته مدیریت بازار ارز بانک مرکزی ابلاغ شد

ضوابط اجرایی بسته مدیریت بازار ارز بانک مرکزی ابلاغ شد
بانک مرکزی ضوابط اجرایی سه طرح پیش فروش سکه، عرضه اوراق گواهی سپرده ریالی و عرضه اوراق گواهی سپرده ارزی را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

ضوابط اجرایی بسته مدیریت بازار ارز بانک مرکزی ابلاغ شد

بانک مرکزی ضوابط اجرایی سه طرح پیش فروش سکه، عرضه اوراق گواهی سپرده ریالی و عرضه اوراق گواهی سپرده ارزی را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
ضوابط اجرایی بسته مدیریت بازار ارز بانک مرکزی ابلاغ شد