طرح بحث رفراندوم در این مقطع ایجاد انحراف در خواسته‌های مردم است

طرح بحث رفراندوم در این مقطع ایجاد انحراف در خواسته‌های مردم است
نماینده محلات در مجلس گفت:‌ آیا طرح بحث رفراندوم در این مقطع، ایجاد انحراف در خواسته‌های مردم نیست؟ آقای روحانی به جای وعده برای حل مشکلات معلوم نیست مردم را به کجا حواله می‌دهد.

طرح بحث رفراندوم در این مقطع ایجاد انحراف در خواسته‌های مردم است

نماینده محلات در مجلس گفت:‌ آیا طرح بحث رفراندوم در این مقطع، ایجاد انحراف در خواسته‌های مردم نیست؟ آقای روحانی به جای وعده برای حل مشکلات معلوم نیست مردم را به کجا حواله می‌دهد.
طرح بحث رفراندوم در این مقطع ایجاد انحراف در خواسته‌های مردم است