طرح مجلس برای چک وضعیت را بغرنجتر می‌کند/ سود شرکت‌های بورسی سال آینده هم کاهشی است

طرح مجلس برای چک وضعیت را بغرنجتر می‌کند/ سود شرکت‌های بورسی سال آینده هم کاهشی است
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره طرح صدور چک که در مجلس تهیه شده است،گفت: طرحی که بدون مشارکت بانک مرکزی و دستگاه قضایی تدوین شود کامل نیست و مشکلات جدیدی را به قانون اضافه می‌کند.

طرح مجلس برای چک وضعیت را بغرنجتر می‌کند/ سود شرکت‌های بورسی سال آینده هم کاهشی است

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره طرح صدور چک که در مجلس تهیه شده است،گفت: طرحی که بدون مشارکت بانک مرکزی و دستگاه قضایی تدوین شود کامل نیست و مشکلات جدیدی را به قانون اضافه می‌کند.
طرح مجلس برای چک وضعیت را بغرنجتر می‌کند/ سود شرکت‌های بورسی سال آینده هم کاهشی است

ارتقا اندروید