طرح کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 تمدید شد

طرح کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 تمدید شد
در صد‌و‌هفتاد و سومین نشست اوپک به تمدید 9 ماهه (پایان سال 2018) طرح کاهش تولید نفت تصمیم‌گیری شد.

طرح کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 تمدید شد

در صد‌و‌هفتاد و سومین نشست اوپک به تمدید 9 ماهه (پایان سال 2018) طرح کاهش تولید نفت تصمیم‌گیری شد.
طرح کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 تمدید شد