طفره موگرینی از پاسخ به سوالی درباره تشکیل «کارگروه اصلاح برجام»

طفره موگرینی از پاسخ به سوالی درباره تشکیل «کارگروه اصلاح برجام»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره برنامه آمریکا برای تشکیل کارگروهی با اروپایی‌ها برای اصلاح برجام خودداری کرد.

طفره موگرینی از پاسخ به سوالی درباره تشکیل «کارگروه اصلاح برجام»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره برنامه آمریکا برای تشکیل کارگروهی با اروپایی‌ها برای اصلاح برجام خودداری کرد.
طفره موگرینی از پاسخ به سوالی درباره تشکیل «کارگروه اصلاح برجام»