طلایی خبر داد؛ ۴۸ طرح حوزه کشاورزی قم با ارزش ۵۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد

طلایی خبر داد؛ ۴۸ طرح حوزه کشاورزی قم با ارزش ۵۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت، ۴۸ طرح حوزه کشاورزی با ارزش ۵۳۰ میلیارد ریال در استان قم، به بهره برداری می رسد.

طلایی خبر داد؛ ۴۸ طرح حوزه کشاورزی قم با ارزش ۵۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت، ۴۸ طرح حوزه کشاورزی با ارزش ۵۳۰ میلیارد ریال در استان قم، به بهره برداری می رسد.
طلایی خبر داد؛ ۴۸ طرح حوزه کشاورزی قم با ارزش ۵۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد

باران فیلم