طلب 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از بدهکاران بزرگ بانکی

طلب 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از بدهکاران بزرگ بانکی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت:‌میزان معوقات بدهکاران بزرگ بانکی به بانک‌ها نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است.

طلب 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از بدهکاران بزرگ بانکی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت:‌میزان معوقات بدهکاران بزرگ بانکی به بانک‌ها نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است.
طلب 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از بدهکاران بزرگ بانکی