ظریف: تاریخ نشان داده اشغالگری دوام نمی‌آورد

ظریف: تاریخ نشان داده اشغالگری دوام نمی‌آورد
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اشغالگری عامل اصلی اغلب بحران‌های منطقه است، گفت تاریخ نشان داده که اشغالگری دوام نمی‌آورد.

ظریف: تاریخ نشان داده اشغالگری دوام نمی‌آورد

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اشغالگری عامل اصلی اغلب بحران‌های منطقه است، گفت تاریخ نشان داده که اشغالگری دوام نمی‌آورد.
ظریف: تاریخ نشان داده اشغالگری دوام نمی‌آورد