ظریف: مسخره است که عربستان ایران را به ثبات‌زدایی متهم می‌کند

ظریف: مسخره است که عربستان ایران را به ثبات‌زدایی متهم می‌کند
وزیر خارجه ایران تصریح کرد که مسخره است که عربستان که خود تروریست‌ها را تحریک‌ می‌کند و جنگ یمن را به راه انداخته، ایران را به ثبات‌زدایی متهم می‌کند.

ظریف: مسخره است که عربستان ایران را به ثبات‌زدایی متهم می‌کند

وزیر خارجه ایران تصریح کرد که مسخره است که عربستان که خود تروریست‌ها را تحریک‌ می‌کند و جنگ یمن را به راه انداخته، ایران را به ثبات‌زدایی متهم می‌کند.
ظریف: مسخره است که عربستان ایران را به ثبات‌زدایی متهم می‌کند