ظریف: کشورهایی چون عربستان می‌توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند

ظریف: کشورهایی چون عربستان می‌توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند
وزیر خارجه ایران گفت: کشورهایی مثل عربستان بیشتر به دنبال تفرقه و اختلاف افکنی هستند و به همین دلیل نتیجه‌ای جز اختلاف نمی‌بینند، در صورتی که اگر روششان را عوض کنند آنها هم می‌توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند.

ظریف: کشورهایی چون عربستان می‌توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند

وزیر خارجه ایران گفت: کشورهایی مثل عربستان بیشتر به دنبال تفرقه و اختلاف افکنی هستند و به همین دلیل نتیجه‌ای جز اختلاف نمی‌بینند، در صورتی که اگر روششان را عوض کنند آنها هم می‌توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند.
ظریف: کشورهایی چون عربستان می‌توانند به جای جنگ افروزی در صلح منطقه شریک باشند