عارف: انقلاب ما انقلاب مستضعفین است اما وضعیت فقر و فساد چگونه است؟

عارف: انقلاب ما انقلاب مستضعفین است اما وضعیت فقر و فساد چگونه است؟
ایسنا نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را جهت رسیدن به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان کرد.

عارف: انقلاب ما انقلاب مستضعفین است اما وضعیت فقر و فساد چگونه است؟

ایسنا نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را جهت رسیدن به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بیان کرد.
عارف: انقلاب ما انقلاب مستضعفین است اما وضعیت فقر و فساد چگونه است؟