عدالت محور کردن اقتصاد از محورهای اقتصاد مقاومتی است

عدالت محور کردن اقتصاد از محورهای اقتصاد مقاومتی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی عدالت محور نمودن اقتصاد است در این زمینه هیچ کاری بهتر از تعاون نیست.

عدالت محور کردن اقتصاد از محورهای اقتصاد مقاومتی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی عدالت محور نمودن اقتصاد است در این زمینه هیچ کاری بهتر از تعاون نیست.
عدالت محور کردن اقتصاد از محورهای اقتصاد مقاومتی است

عکس