عدم برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل حرمت بارگاه امام‌رضا(ع) است/ دیگر شهرهای خراسان شامل محدودیت نمی‌شوند/ 11 سال در مشهد کنسرت برگزار نشده است

عدم برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل حرمت بارگاه امام‌رضا(ع) است/ دیگر شهرهای خراسان شامل محدودیت نمی‌شوند/ 11 سال در مشهد کنسرت برگزار نشده است
سخنگوی وزارت ارشاد گفت: نظر وزیر ارشاد در خصوص عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت بارگاه امام رضا و حفظ حریم معنوی آن بزرگوار است. این شرایط اختصاص به مشهد دارد و سایر شهرهای همجوار این استان مشمول محدودیت نخواهند بود.

عدم برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل حرمت بارگاه امام‌رضا(ع) است/ دیگر شهرهای خراسان شامل محدودیت نمی‌شوند/ 11 سال در مشهد کنسرت برگزار نشده است

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: نظر وزیر ارشاد در خصوص عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت بارگاه امام رضا و حفظ حریم معنوی آن بزرگوار است. این شرایط اختصاص به مشهد دارد و سایر شهرهای همجوار این استان مشمول محدودیت نخواهند بود.
عدم برگزاری کنسرت در مشهد به دلیل حرمت بارگاه امام‌رضا(ع) است/ دیگر شهرهای خراسان شامل محدودیت نمی‌شوند/ 11 سال در مشهد کنسرت برگزار نشده است

صبحانه