عدم تعیین تکلیف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از یک‌سال سرگردانی / ستاد به وزارت کشور می‌پیوندد؟

عدم تعیین تکلیف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از یک‌سال سرگردانی / ستاد به وزارت کشور می‌پیوندد؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار و هماهنگ کننده امور مرتبط است، یک سال بعد از پیوستن به وزارت اقتصاد، این روزها سرنوشت مبهمی دارد و شنیده‌ها از پیوستن آن به زیرمجموعه وزارت کشور حکایت می‌کند.

عدم تعیین تکلیف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از یک‌سال سرگردانی / ستاد به وزارت کشور می‌پیوندد؟

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار و هماهنگ کننده امور مرتبط است، یک سال بعد از پیوستن به وزارت اقتصاد، این روزها سرنوشت مبهمی دارد و شنیده‌ها از پیوستن آن به زیرمجموعه وزارت کشور حکایت می‌کند.
عدم تعیین تکلیف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از یک‌سال سرگردانی / ستاد به وزارت کشور می‌پیوندد؟