عذرخواهی فاطمه رهبر از دولت و جهانگیری بخاطر انتشار یک شایعه

عذرخواهی فاطمه رهبر از دولت و جهانگیری بخاطر انتشار یک شایعه
نماینده سابق مجلس از جهانگیری بخاطر انتشار یک شایعه عذرخواهی کرد.

عذرخواهی فاطمه رهبر از دولت و جهانگیری بخاطر انتشار یک شایعه

نماینده سابق مجلس از جهانگیری بخاطر انتشار یک شایعه عذرخواهی کرد.
عذرخواهی فاطمه رهبر از دولت و جهانگیری بخاطر انتشار یک شایعه