عرضه گواهی سپرده یک ساله با سود ۲۰ درصد در همه بانک‌ها

عرضه گواهی سپرده یک ساله با سود ۲۰ درصد در همه بانک‌ها
بر اساس اعلام بانک مرکزی همه بانک‌های کشور به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن اقدام خواهند کرد.

عرضه گواهی سپرده یک ساله با سود ۲۰ درصد در همه بانک‌ها

بر اساس اعلام بانک مرکزی همه بانک‌های کشور به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن اقدام خواهند کرد.
عرضه گواهی سپرده یک ساله با سود ۲۰ درصد در همه بانک‌ها