عروس ترامپ پس از باز کردن پاکت حاوی پودر سفید راهی بیمارستان شد

عروس ترامپ پس از باز کردن پاکت حاوی پودر سفید راهی بیمارستان شد
همسر فرزند ارشد ترامپ پس از باز کردن پاکتی که گفته می‌شود حاوی پودری سفید بوده، برای پیشگیری از تبعات احتمالی استنشاق این پودر راهی بیمارستان شد.

عروس ترامپ پس از باز کردن پاکت حاوی پودر سفید راهی بیمارستان شد

همسر فرزند ارشد ترامپ پس از باز کردن پاکتی که گفته می‌شود حاوی پودری سفید بوده، برای پیشگیری از تبعات احتمالی استنشاق این پودر راهی بیمارستان شد.
عروس ترامپ پس از باز کردن پاکت حاوی پودر سفید راهی بیمارستان شد