عضویت دو بانوی شمشیرباز لاهیجانی در تیم ملی

عضویت دو بانوی شمشیرباز لاهیجانی در تیم ملی
چهار شمشیرباز از گیلان در مسابقات انتخابی که بین ۱۳شمشیرباز برتر کشور برگزار شد به رقابت پرداختند که در پایان زهرا میرسیار و زینب امیری از لاهیجان به همراه دو شمشیرباز از استان یزد به عضویت تیم ملی درآمدند.

عضویت دو بانوی شمشیرباز لاهیجانی در تیم ملی

چهار شمشیرباز از گیلان در مسابقات انتخابی که بین ۱۳شمشیرباز برتر کشور برگزار شد به رقابت پرداختند که در پایان زهرا میرسیار و زینب امیری از لاهیجان به همراه دو شمشیرباز از استان یزد به عضویت تیم ملی درآمدند.
عضویت دو بانوی شمشیرباز لاهیجانی در تیم ملی
MIT License