عضویت 4 حزب جدید در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

عضویت 4 حزب جدید در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
دبیرکل حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران اسلامی گفت: عضویت احزاب هدا، آزادی، اتحاد ایران اسلامی و ندای ایرانیان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پذیرفته شد.

عضویت 4 حزب جدید در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

دبیرکل حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران اسلامی گفت: عضویت احزاب هدا، آزادی، اتحاد ایران اسلامی و ندای ایرانیان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پذیرفته شد.
عضویت 4 حزب جدید در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات