عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی

عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی خبر داد.

عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی خبر داد.
عطایی خبر داد: احیای نورپردازی و رنگ آمیزی زیرگذر طالقانی

نصب بیتالک