عطر شهدا در ایران اسلامی پیچید/ آسمان ایران با ورود شهدای گمنام کربلایی شد

عطر شهدا در ایران اسلامی پیچید/ آسمان ایران با ورود شهدای گمنام کربلایی شد
امروز آسمان و هوای ایران اسلامی با حضور شهدای گمنام، دفاع مقدس و مدافعان حرم کربلایی شده است و ملت شجاع ایران با حضور در مراسم تشییع با شهدا میثاق دوباره بستند.

عطر شهدا در ایران اسلامی پیچید/ آسمان ایران با ورود شهدای گمنام کربلایی شد

امروز آسمان و هوای ایران اسلامی با حضور شهدای گمنام، دفاع مقدس و مدافعان حرم کربلایی شده است و ملت شجاع ایران با حضور در مراسم تشییع با شهدا میثاق دوباره بستند.
عطر شهدا در ایران اسلامی پیچید/ آسمان ایران با ورود شهدای گمنام کربلایی شد