علت اصرار اصلاح‌طلبان بر «ناکارآمدی نظام» چیست؟!

علت اصرار اصلاح‌طلبان بر «ناکارآمدی نظام» چیست؟!
با وجود پیشرفتهای اقتصادی کشور اما اصلاح‌طلبان و کسانی از دولت، اصرار آشکاری بر «ناکارآمدنمایی از نظام اسلامی» و نگفتن حقایق دارند. علت چیست؟

علت اصرار اصلاح‌طلبان بر «ناکارآمدی نظام» چیست؟!

با وجود پیشرفتهای اقتصادی کشور اما اصلاح‌طلبان و کسانی از دولت، اصرار آشکاری بر «ناکارآمدنمایی از نظام اسلامی» و نگفتن حقایق دارند. علت چیست؟
علت اصرار اصلاح‌طلبان بر «ناکارآمدی نظام» چیست؟!