عکس | بعیدی‌نژاد در کنار دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی

عکس | بعیدی‌نژاد در کنار دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی
بعدی نژاد سفیر کشورمان با دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی دیدار و استوارنامه را تقدیم وی کرد.

عکس | بعیدی‌نژاد در کنار دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی

بعدی نژاد سفیر کشورمان با دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی دیدار و استوارنامه را تقدیم وی کرد.
عکس | بعیدی‌نژاد در کنار دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی