عکس | خروج هواپیمای اترک از باند | مسافران در حال خروج از هواپیما

عکس | خروج هواپیمای اترک از باند | مسافران در حال خروج از هواپیما
پرواز اترک 1943 از تهران به سمت مشهد در زمان بلند شدن از زمین دچار شکستگی چرخ شد و در نهایت از باند خارج شد.

عکس | خروج هواپیمای اترک از باند | مسافران در حال خروج از هواپیما

پرواز اترک 1943 از تهران به سمت مشهد در زمان بلند شدن از زمین دچار شکستگی چرخ شد و در نهایت از باند خارج شد.
عکس | خروج هواپیمای اترک از باند | مسافران در حال خروج از هواپیما

مد روز