عکس| صورت‎های منقش به پرچم ایران در راهپیمایی امروز

عکس| صورت‎های منقش به پرچم ایران در راهپیمایی امروز
در راهپیمایی امروز تهران، جوانان، زنان و مردان بسیاری با صورت‎هایی منقش به تصویر پرچم ایران حضور یافتند.

عکس| صورت‎های منقش به پرچم ایران در راهپیمایی امروز

در راهپیمایی امروز تهران، جوانان، زنان و مردان بسیاری با صورت‎هایی منقش به تصویر پرچم ایران حضور یافتند.
عکس| صورت‎های منقش به پرچم ایران در راهپیمایی امروز