عیدی کارکنان دولت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد

عیدی کارکنان دولت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد
هیات وزیران میزان پاداش پایان سال 1396 (عیدی) را مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین کرد.

عیدی کارکنان دولت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد

هیات وزیران میزان پاداش پایان سال 1396 (عیدی) را مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین کرد.
عیدی کارکنان دولت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد